Venujte 2% z dane OZ Aktív- Relax

 
 
I naše združenie je zaregistrované medzi organizáciami, ktoré môžu tento dar prijať.
Prostriedky, ktoré nám môžete  poskytnúť z Vašich daní, použijeme predovšetkým na rozvíjanie aktivít na prácu so 
zdravotne znevíhodnenými  deťmi, s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládežou a cieľových skupín, ktoré túto pomoc potrebujú a  ktorú už niekoľko rokov v rámci občianskeho združenia rozvíjame.
 Môžete nám venovať finančný príspevok z dane, ktorú platíte zo svojich príjmov. Vás to nič nestojí, pretože túto daň odvádzate tak či tak v rovnakej výške štátu. Ale vyplnením vyhlásenia máte možnosť určiť, že časť tejto Vami zaplatenej dane štát pošle Vami určenej organizácii. Zákon umožňuje poskytnúť až 2 % z dane z príjmov a to tak fyzických ako aj právnických osôb
Ak nám Vy, alebo Vaši príbuzní či známi chcú pomôcť môžete si stiahnuť zo stránky www. Aktiv-Relax webnode.sk vyhlásenie kde nájdete aj identifikačné údaje  OZ.
Ďakujeme Vám za spoluprácu
 OZ Aktív-Relax

 

 

Čo sme podporili z 2% dane v roku 2017

a)  ochrana a podpora zdravia- zabezpečenie cv. programov , príspevky na rehabilitačné programy pre hendikepované deti
b)  podpora a rozvoj telesnej kultúry -spolupodieľanie sa na obnove a údržbe atletickej dráhy na Brezovci
c)  poskytovanie sociálnej pomoci, príspevok na tábor pre deti zo socialne znevýhodnených rodín, príspevok na zdravotné pomôcky, 
d)  vzdelávania, podpora nadaných detí zo socialne slabšieho prostredia, organizovanie vzdelávacích programov finančnej gramotnosti
e)  organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

f)  administratívne výdavky