Naše Občianske združenie je otvorené všetkým dobrým a veselým ľuďom. Ak sa chcete k nám pridať a stať sa aktívnymi členmi OZ Aktív-Relax, stačí ak vyplníte prihlášku a každý rok zaplatíte dobrovoľné členské. My sa budeme tešiť z každého nového člena. 

prihláška do OZ.pdf (220236)

 

Číslo účtu OZ Aktív-Relax:         SK54 7500 0000 0040 1249 0404                               

                      pre 2%z dane:         SK60 7500 0000 0040 2542 9514   

  pre  aktivity organizované OZ:  SK08 5200 0000 0000 1733 7304

Čo je cieľom združenia a na čo sa snažíme zameriavať?

1.Cieľom združenia je podpora, pomoc a rozvíjanie aktivít pre zlepšenie kvality

života detí, mládeže, zdravotne znevýhodnenej  populácie, seniorov a osamelých ľudí, rozvíjanie ich osobnosti

a možnosti ich sebarealizácie, so zameraním na:

 • aktívne a zmysluplné trávenie voľného času
 • podpora zdravia, presadzovanie harmonických životosprávnych návykov
 • preventívna činnosť voči sociálno- patologickým javom
 • organizovanie aktívno-relaxačnéj činnosti
 • spolupráca so štátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v daných oblastiach
 • spolupráca s občianskymi združeniami, ktoré majú podobné ciele a zámery ako naše občianske združenie
 • osvetová činnosť
 • publikačná činnosť
 • sociálny a komunitný rozvoj
 • zveľaďovanie životného prostredia
 • rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo

2. Pri napĺňaní týchto cieľov sa bude činnosť združenia zameriavať na:

 •  organizovanie voľnočasových, relaxačných aktivít počas celého roka
 • vytváranie materiálno-technických a personálnych  podmienok na zabezpečenie týchto aktivít a tým umožniť účastníkom vlastnú sebarealizáciu a rozvoj osobnosti
 • zabezpečiť pobytové programy pre členov aj nečlenov združenia
 • organizovať aktivity zamerané na komunikáciu, sebahodnotenie,  poznávanie iných, aby účastníci získali zručnosti, pre svoj zdravý spôsob života
 • realizovať vzdelávacie aktivity pre členov aj nečlenov združenia s cieľom podporiť a umožniť sociálny a komunitný rozvoj
 • uverejňovať informácie o činnosti združenia v regionálnej a celoslovenskej tlači, resp.vydávanie vlastného časopisu.
 • realizovať aktivity zamerané na starostlivosť  a obnovu kultúrneho dedičstva
 • realizovať aktivity zamerané na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry.