Zrealizované projekty

 
Podporené  z nadácie Orange

Oživme nábrežie Oravy"

 

Vianočná kaviareň

Sme tu jeden pre druhého

 V grantovom programe Darujte Vianoce 2014 "Vianočná Krakowská púť"

Aj takto môžeme pomáhať iným.  

Podporené  z NDS a ŠRF

Škola rodinných financií- Projekt je určený mladým ľuďom, končiacim absolventom stredných škôl, ktorí veľakrát pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zámerom projektu je šírenie finančnej gramotnosti medzi mladými ľuďmi v školách, ktorí veľakrát pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Títo mladí ľudia  Zoznámia sa s poznatkami a zručnosťami v oblasti finančnej gramotnosti, tak aby vedeli chápať kľúčové aspekty v oblasti osobných financií a boli schopní disponovať a nepretržite rozširovať svoje vedomosti v tejto oblasti,  naučia sa, ako hospodáriť so svojimi peniazmi a majetkom,  budú chápať, aké sú dôležité potreby z hľadiska životných cyklov, ako narábať s našetrenými peniazmi a rezervami, aby nestrácali svoju hodnotu,  vzdelávaním finančnej gramotnosti, ako celospoločenskej osvety získajú základné zručnosti manažovania svojich financií,  budú zorientovaní vo fungovaní v ekonomických oblastiach a získajú iný pohľad k hodnote peňazí, k modelom zabezpečenia životných potrieb pre seba a rodinu. V rámci spolupráce so školami budeme zabezpečovať aktualizáciu v oblasti finančnej gramotnosti ako aj orientácie produktov na finančnom trhu.

Podporené  z fondu GSK

Vďaka finančnej podpore z Fondu GSK môžeme skvalitniť naše cvičebné  programy. Finančné prostriedky sme získali na zakúpenie nových cvičebných  pomôcok určených pre cvičenie pilatesových cvikov, cvičenia vo vode a  iných zaujímavých cvičebných programov.

Podporené  z nadácie Allianz sk.
  • Týždeň mobility bez aút
Podporené  z IUVENTY
 

Národny projekt KomPrax - nadá . 

Podporené   mestom Dolný Kubín
Šanca pre všetkých 
  • Vďaka finančnej podpore od mesta Dolný Kubín sme pripravili   detského letného tábora pre deti počas prázdnin 
  •  

    V rámci  prevencie telesného a duševného úpadku, projekt bol zameraný na seniorov, medzigeneračnú solidaritu, vytváranie možností pre prácuseniorov a začlenennie sa do spoločnosti s primárnym cieľom inklúzie, formou mentálnych tréningov, v rámci rôznych kurzov, pohybových a kultúrno- spoločenských aktivít.